2️⃣ Kredyt na 2%

Strona główna » 2️⃣ Kredyt na 2%

💡 W TYM MODULE DOWIESZ SIĘ:
→ Co to jest Bezpieczny Kredyt na 2%
→ Jakie korzyści finansowe wynikają ze skorzystania z takiego kredytu
→ Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać kredyt
→ W jaki sposób wyliczana jest dopłata i ile mogą wynosić
→ Jakie wymogi musisz spełniać, aby nie stracić dopłat
→ Jakie są realne plusy i minusy programu

Bezpieczny Kredyt na 2% to kredyt hipoteczny z dopłatami do odsetek dostępny od 1 lipca 2023 roku. Zaletą tego rozwiązania jest niższe od zwykłych kredytów hipotecznych raty dzięki dopłatom do odsetek. Będą obowiązywały przez pierwsze pierwsze 10 lat spłaty i spowodują niższe koszty odsetkowe niż przy zwykłym kredycie hipotecznym. Maksymalną kwotą kredytu możliwą do otrzymania będzie 600.000zł (małżeństwo) lub 500.000zł (single). Dodatkowo Bezpieczny Kredyt można połączyć z gwarancją BGK i uzyskać kredyt na 100% wartości nieruchomości bez wkładu własnego!

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU BEZPIECZNY KREDYT

W przypadku każdego rządowego programu istnieją pewne warunki, które należy spełnić, by z niego skorzystać. Podobnie jest z programem Pierwsze Mieszkanie. Poniżej przedstawiamy listę kryteriów uwzględnianych w tym programie.

OSOBY PONIŻEJ 45. ROKU ŻYCIA

Warunek ten musi spełniać przynajmniej jeden z wnioskodawców.

OSOBY SAMOTNE (SINGLE) ORAZ MAŁŻEŃSTWA BEZ WZGLĘDU NA POSIADANIE DZIECI

W przypadku związków nieformalnych warunkiem przystąpienia do programu będzie posiadanie przynajmniej jednego wspólnego dziecka.

OSOBY NIE POSIADAJĄCYCH AKTUALNIE I W PRZESZŁOŚCI ŻADNEJ NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ

Warunek ten muszą spełniać oboje kredytobiorcy.
Wyjątek 1: nabycie maksymalnie jednej nieruchomości w drodze dziedziczenia bądź darowizny i zbycie jej przed 18 rokiem życia.
Wyjątek 2: nabycie w drodze dziedziczenia maksymalnie 50% jednej nieruchomości i nie zamieszkiwanie w niej od przynajmniej 12 miesięcy.

WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA DO PROGRAMU PIERWSZE MIESZKANIE JEST POSIADANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ.

JAKĄ NIERUCHOMOŚĆ MOŻNA ZAKUPIĆ Z WYKORZYSTANIEM BEZPIECZNEGO KREDYTU NA 2%

W przeciwieństwie do RKM w Bezpiecznym Kredycie na 2% nie obowiązuje limit za metr nabywanej nieruchomości. Tak samo nie obowiązuje limit metrażu. Ograniczeniem są jedynie kwoty wkładu własnego oraz kredytu:

Wkład własny: może wynosić maksymalnie 200 000 zł
Kwota kredytu: może wynosić maksymalnie 500 000 zł (singiel oraz rodzic dziecka) albo 600 000 zł (małżeństwo)

Zatem maksymalna cena nieruchomości może wynosić 700 000 zł albo 800 000 zł.

PARAMETRY BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%

 • Maksymalna kwota kredytu to 500.000zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 600.000zł dla małżeństw
 • Dopłaty do odsetek obowiązuję przez 10 lat
 • Wysokość oprocentowania jak i wysokość dopłat ustalane są osobno dla dwóch okresów 5 letnich (czyli po 5 latach może zmienić się wysokość raty oraz dopłaty)
 • W okresie obowiązywania dopłat oprocentowanie jest stałe
 • Minimalny okres spłaty to 15 lat
 • Waluta kredytu to PLN
 • Kredyt jest spłacany w ratach malejących
 • Możliwe jest objęcie kredytu gwarancją BGK wkładu własnego (kredyt nawet na 100% wartości nieruchomości)

Poniżej zamieściłem wizualizację raty Bezpiecznego Kredytu Na 2% w porównaniu do standardowego kredytu bez dopłat w wariancie rat malejących oraz równych.

Poniżej zamieszczam przykładową symulację i porównanie kredytu standardowego (w wersji rat równych oraz malejących) i bezpiecznego kredytu na 2%. Jak widzisz przy kredycie na 500 000 zł wysokość dopłat do kredytu to 210 732 zł! Ostateczna wysokość raty oraz dopłat będzie zależała od kilku czynników (kwota kredytu, wysokość oprocentowania, wysokość współczynnika BGK, wysokość WIBORu).

Na poniższej stronie zamieściłem kalkulator Bezpiecznego Kredytu na 2%. Możesz z niego korzystać online na stronie, albo pobrać na dysk: https://kredytnadwaprocent.pl/kalkulatory/kalkulator-bezpieczny-kredyt-na-2/

BEZPIECZNY KREDYT NA 2% Z GWARANCJĄ WKŁADU WŁASNEGO

Bezpieczny Kredyt Na 2% można połączyć z gwarancją wkładu własnego BGK (Mieszkanie Bez Wkładu Własnego). Zatem jest możliwość zakupu pierwszego mieszkania bez konieczności wnoszenia środków własnych.

Bezpiecznego Kredyt Na 2% nie można jednak połączyć ze spłatą rodzinną.

W odróżnieniu od RKM – w przypadku skorzystania z Bezpiecznego Kredytu Na 2% i gwarancji wkładu BGK nie ma warunku limitu cenowego nieruchomości!

Wkład własny musi wynosić 20% kwoty inwestycji, a kwota gwarancji BGK nie może być wyższa niż 100.000zł. Oznacza to, że w przypadku kosztu inwestycji do 500.000zł możliwy jest kredyt bez wkładu własnego czyli na 100% wartości inwestycji. W przypadku zakupu nieruchomości np. o wartości 600 000 zł (w przypadku małżeństwa) wkład własny powinien wynosić 20% – 120 000 zł, a maksymalny limit poręczenia z BGK wynosi 100 000 zł. Zatem po wykorzystaniu limitu z BGK należy wnieść 20 000 zł wkładu własnego samodzielnie.

COFNIĘCIE BEZPIECZNEGO KREDYTU NA 2% 

Korzystając z programu Pierwsze Mieszkanie i zaciągając Bezpieczny Kredyt na 2%, trzeba będzie zaakceptować dodatkowe ograniczenia i restrykcje, które nie są obecne w zwykłym kredycie hipotecznym.

W jakich sytuacjach należy zwrócić dopłaty?

Dopłaty należy zwrócić w sytuacji, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe (art. 297 § 1 lub 2 kodeksu karnego) popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Dopłaty podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku, wraz z odsetkami ustawowymi.

W jakich sytuacjach dopłaty zostaną wstrzymane?

 • w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego realizowanego z wykorzystaniem środków Bezpiecznego Kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął prowadzenia gospodarstwa domowego w tym lokalu/domu,
 • kredytobiorca zbył prawo własności kredytowanego domu lub mieszkania (z wyjątkiem sytuacji rozszerzenia wspólności ustawowej),
 • zbył spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców),
 • zmieniono sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
 • wynajęto lub użyczono nieruchomość lub jego część,
 • kredytobiorca nabył prawo własności do innego lokalu/domu, chyba że w drodze dziedziczenia,
 • kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy drugi kredytobiorca dalej prowadzi gospodarstwo domowe w tej nieruchomości lub nieruchomość została wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego,
 • kredytobiorca udostępnił do zamieszkania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego mieszkanie lub dom, osobie:
  – która w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie kredytu prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z kredytobiorcą
  – będącej drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła wspólnie gospodarstwa domowego, jeśli w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego w dniu udzielenia kredytu powodowałoby brak możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2%,
 • w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość,
 • w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy Bezpiecznego Kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat (z wyjątkiem śmierci),
 • w okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca dokonał przedterminowej spłaty kredytu z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  – spłaty tej dokonano po upływie 3 lat od udzielenia kredytu lub
  – spłata dotyczyła części objętej gwarancją lub
  – łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekracza 200 000 zł lub
  – łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu,
 • nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

PLUSY I MINUSY PROGRAMU

PLUSY

+ Brak limitu ceny za metr kwadratowy

To jeden z głównych atutów bezpiecznego kredytu na 2%. Daje to osobom korzystającym
z kredytu swobodę wyboru – nie są one ograniczone przez ustalony przedział cenowy. Program daje możliwość zakupienia np. mniejszej kawalerki z większą ceną za metr, albo większej nieruchomości z niższą ceną za metr.

+ Wysoka kwota dofinansowania

Bardzo wysoka kwota dofinansowania stanowi znaczącą pomoc dla przyszłych kredytobiorców. Umożliwia większą elastyczność finansową i ułatwia realizację marzeń
o posiadaniu własnego M. Dzięki wysokiej kwocie dofinansowania dostępna jest większa liczba nieruchomości dla szerszej grupy osób. W porównaniu do poprzednich programów (Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych), w aktualnym programie można uzyskać dużo wyższe kwoty – od 50 000 zł do nawet ponad 200 000 zł.

+ Malejąca rata kredytu

Zastosowanie malejącej raty z dopłatami przez 10 lat oznacza, że przez ten okres rata będzie miała tendencją do obniżania się. Drastyczny wzrost stóp procentowych, WIBORu, a przez to rat kredytowych w latach 2021 – 2022 zniechęcił wielu klientów do zakupu nieruchomości z finansowaniem bankowym. Zastosowanie malejącej raty odwraca tę tendencję, zapewnia większą stabilność finansową kredytobiorcom – dzięki temu zabezpieczeniu będą mogli lepiej zaplanować swoje inne wydatki i budżet domowy.

+ Wysoki potencjalny wiek wstępu do zakupu, co sprzyja osobom w wieku do 45 roku życia

Wysoki potencjalny wiek wstępu do zakupu nieruchomości otwiera nowe perspektywy dla osób nie tylko w młodym wieku, ale również 40+, które często nie posiadają własnego M i w poprzednich latach były wykluczone z programów wsparcia. To umożliwia budowanie stabilnej przyszłości mieszkaniowej i finansowej Polakom w każdym wieku.

+ Możliwość uzyskania dofinansowania na zakup mieszkania, domu albo budowę domu

Możliwość uzyskania bezpiecznego kredytu na 2 procent na różne cele związane z nieruchomościami – mieszkanie, dom czy budowa własnego domu – daje kredytobiorcom elastyczność, aby zrealizować swoje marzenie mieszkaniowe. Niezależnie od ich preferencji i potrzeb, program Pierwsze Mieszkanie oferuje szeroki zakres możliwości inwestycyjnych, dając klientom szansę na spełnienie indywidualnych planów mieszkaniowych.

MINUSY

Ograniczenie ceny nieruchomości

Ograniczenie ceny nieruchomości może stanowić wyzwanie dla osób zainteresowanych zakupem w większych miastach, gdzie ceny za metr kwadratowy są znacznie wyższe, niż w małych miejscowościach. Również dostępność nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach może być utrudniona ze względu na wyższe ceny rynkowe.

Potencjalny wzrost cen nieruchomości

Zwiększenie popytu na rynku nieruchomości spowodowane dostępnością bezpiecznego kredytu na 2 procent może prowadzić do sytuacji, w której deweloperzy podnoszą ceny, co z kolei może wpływać na wyższe koszty dla potencjalnych nabywców. W rezultacie klienci mogą ostatecznie nie odczuwać pełnego efektu korzystnych warunków kredytowych ze względu na wzrost cen nieruchomości.

Ograniczenie możliwości inwestowania w nieruchomości

Program bezpiecznego kredytu na 2% skupia się głównie na wspieraniu zakupu nieruchomości w celach mieszkaniowych, a nie na inwestycjach czy wynajmie. Osoby zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości jako formę generowania zysków mogą odczuwać ograniczenie w możliwościach wykorzystania programu do swoich celów finansowych.

Skomplikowana konstrukcja kredytu, gdzie raty są początkowo malejące z dopłatą, a później stałe

Kredyt z dopłatami rządowymi ma dosyć skomplikowaną konstrukcję. Przez pierwsze 10 lat raty są początkowo malejące z dopłatą, a później stałe bez dopłaty. W trakcie pierwszych 10 lat można również skorzystać z dwóch pięcioletnich okresów stałego oprocentowania. To wszystko powoduje, że ostateczny koszt kredytu jest praktycznie niemożliwy do oszacowania podczas zaciągania kredytu i będzie zależał od otoczenia gospodarczego, wysokości stóp procentowych oraz oferty banków w przyszłości.

Wiele pytań i niejasności w trakcie wdrażania programu

W trakcie wdrażania programu pojawiło się wiele pytań i niejasności. To spowodowało konieczność wstrzymania się z zakupem przez wielu klientów.

Kosztowny program, który będą musieli sfinansować podatnicy

Koszty programu Pierwsze Mieszkanie ostatecznie będą musieli pokryć podatnicy. Wysoka kwota dofinansowania oraz korzystne warunki kredytowe wiążą się ze znacznym budżetem, finansowanym ze środków publicznych.

💡 ZADANIE
Zapoznaj się z wymogami programu Bezpieczny Kredyt Na 2%. Jeśli je spełniasz i nieruchomość, jaką chciał(a)byś nabyć mieści się w limicie cenowym, to przygotuj się do zaciągnięcia kredytu z dopłatami rządowymi. Obowiązują co prawda pewne ograniczenia w trakcie trwania programu, ale jeśli je spełnisz, to zyskasz od 50 000 zł do 200 000 zł dopłat – warto o nie zawalczyć!

 

Strona główna » 2️⃣ Kredyt na 2%